Algemene Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Schoenmakerij Bas

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Schoenmakerij Bas zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Oost-Brabant onder nummer 160505420000 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.schoenmakerijbas.nl/Voorwaarden.php

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Schoenmakerij Bas worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Schoenmakerij Bas ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Schoenmakerij Bas zijn vrijblijvend en Schoenmakerij Bas behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Schoenmakerij Bas. Schoenmakerij Bas is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Schoenmakerij Bas dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Schoenmakerij Bas.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Schoenmakerij Bas bent u een bedrag van tweeŽntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Schoenmakerij Bas haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Schoenmakerij Bas om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Schoenmakerij Bas gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Schoenmakerij Bas.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Schoenmakerij Bas opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Schoenmakerij Bas verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.Artikel 6. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door Schoenmakerij Bas geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Schoenmakerij Bas garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Schoenmakerij Bas daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Schoenmakerij Bas de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Schoenmakerij Bas te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Schoenmakerij Bas, dan wel tussen Schoenmakerij Bas en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Schoenmakerij Bas, is Schoenmakerij Bas niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Schoenmakerij Bas.
Scroll Tekst Naar Links Scroll Tekst Naar Rechts